Contactpersoon

0181 - 301 802

Documenten ouderenzorg

De vergijzing zet de komende jaren verder door. Geschat wordt dat ongeveer 25% van de 75-plussers kwetsbaar is.

Zorgprogramma

Het zorgprogramma ouderenzorg heeft als doel inzicht krijgen in de populatie kwetsbare ouderen en passende zorg in te zetten. Dit om (minder snelle) achteruitgang van de gezondheid en acute interventies te voorkomen en behoud van kwaliteit van leven te continueren.

We richten ons op samenhangende, multidisciplinaire zorg en persoonlijke begeleiding, waarbij extra aandacht is voor de complexe groep kwetsbare 75-plussers. Een aanpak die persoonsgericht is en waarbij aandacht is voor de vraag (functiebehoud en herstel), proactieve zorgplanning en preventie.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige (thuis)zorg of onvrijwillige opname voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Deze groep vindt het soms moeilijk om in te schatten welke zorg zij nodig hebben. 

De wet

  • geeft handvatten in welke situatie onvrijwillige (thuis)zorg of opname aan de orde is
  • hoe deze zo goed mogelijk geregistreerd en geëvalueerd moet worden
  • de procedure help om zo persoonsgericht mogelijk naar de situatie te kijken en om alternatieven uit te proberen

Het stappenplan regelt de stappen die de zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. In de thuissituatie is dit meestal de wijkverpleegkundige, maar de behandelend (huis)arts is medeverantwoordelijk en heeft een rol binnen de Wzd.

Een multidisciplinaire samenwerking is bij het toepassen van de Wzd erg belangrijk. Daarnaast is overleg met patiënt en/of wettelijk vertegenwoordiger een essentieel onderdeel van de Wzd en de besluitvorming. Aanvragen voor de Wet zorg en dwang (ciz.nl)

Dwang in de zorg

Animatiefilm van Actiz 

Ondersteuning vanuit Cohaesie

Ondersteuning bij opzet en doorontwikkeling gestructureerde ouderenzorg en formeren van een kernteam binnen de huisartsenpraktijk. 

Ondersteuning bij de opzet van een gestructureerd periodiek overleg (GPO) voor de ouderenzorg. Daarnaast kunnen we faciliteren bij de op- of doorstart van een multidisciplinair overleg (MDO) rondom de kwetsbare oudere.

Ondersteuning bij verbinding met professionals op het gebied van welzijn in de wijk (sociale domein).

Ondersteuning huisartspraktijken bij continu kwaliteitsborging en -verbetering en organiseren van initiatieven binnen het netwerk om kennis en informatie met elkaar uit te wisselen.

Regionale samenwerking

We participeren onder andere in een aantal regionale initiatieven samen met partners uit het medische en sociale domein zoals Ouderenzorg Voorne en Ouderenzorg vanuit Rotterdam, Dementie en Palliatieve Zorg.

Ineen - multidisciplinaire zorg

LHV - ouderenzorg