Contactpersoon

 06-19888465

Het aanstellen van een praktijkmanager kan bijdragen aan verlichting van de werkdruk in de huisartspraktijk. Een praktijkmanager ontzorgt de huisarts, zodat deze zich kan richten op de directe patiëntenzorg. De praktijkmanager wordt -landelijk gezien- in toenemende mate ingezet, mede gestimuleerd door vergoeding vanuit de zorgverzekeraars.

De grootste voordelen van een praktijkmanager zijn:

 • De huisarts kan zich meer richten op de zorgverlening.
 • Er is (extra) ondersteuning voor de interne bedrijfsvoering.
 • Het netwerk rondom de praktijk versterkt door (verdere) intensivering van de samenwerking met andere eerstelijns hulpverleners in de wijk.

Ondersteuning vanuit Cohaesie

Voor Cohaesie aangesloten praktijken geldt:

 • Praktijkmanagers hebben een arbeidsovereenkomst met Cohaesie. Hierdoor draagt u geen risico's.
 • Praktijkmanagers die bij Cohaesie werken, ondersteunen meerdere praktijken. Opgedane kennis kan direct worden toegepast bij meerdere praktijken en gedeeld worden met de collega praktijkmanagers.
 • Cohaesie draagt zorg voor een passend scholingsaanbod en periodiek praktijkmanagersoverleg.
 • Cohaesie begeleidt en coacht de praktijkmanagers.
 • Declaratie bij de zorgverzekeraar gaat via Cohaesie en voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld door de zorgverzekeraar.
 • Cohaesie onderhoudt contacten met de zorgverzekeraars over actuele ontwikkelingen op het gebied van praktijkmanagement.

Ondersteuning door praktijkmanager

De gewenste ondersteuning verschilt per praktijk. Bij aanvang van de overeenkomst neemt de praktijkmanager contact op met de huisartsenpraktijk voor een kennismaking en inventarisatie van de gewenste ondersteuning. Afhankelijk van de omvang van de ondersteuning, wordt in overleg met de huisartsenpraktijk een plan van aanpak opgesteld. 

De praktijkmanager kan ondersteunen bij:

 • Vormgeven van de missie en de visie.
 • Opstellen van een jaarplan en sturing hiervan.
 • Aansturen van personeel, ook bij tijdelijke of structurele onderbezetting van een leidinggevende.
 • Optimaliseren van de inzetbaarheid van personeel.
 • Implementeren van nieuwe wet- en regelgeving.
 • Coördineren van de praktijkaccreditatie.
 • Opstellen van begrotingen en coördineren van de jaarrekening.
 • Contact onderhouden met zorgverzekeraars.
 • Zorgen dat alles reilt en zeilt binnen de huisartsenpraktijk.
 • Initiëren van interne en externe projecten.
 • Initiëren en onderhouden van contacten met bijvoorbeeld andere eerstelijnszorgverleners in de wijk/regio, de gemeente en andere partijen.
 • De huisartsenpraktijk wordt zo veel mogelijk ondersteund door een vaste praktijkmanager. Hier kan van worden afgeweken indien andere expertise van een collega praktijkmanager gewenst is.

Wat wordt er verwacht van de huisartsenpraktijk?

 • De huisartsenpraktijk verstrekt alle bevoegdheid en informatie die nodig is voor een goede samenwerking en uitvoering van de opdracht.
 • De huisartsenpraktijk zorgt ervoor dat de praktijkmanager toegang tot het HIS en VIPLive.
 • De praktijkmanager heeft een werkplek bij Cohaesie. Indien de huisartsenpraktijk het wenselijk vindt dat de praktijkmanager op locatie aanwezig is, dan zorgt de praktijk voor een goede werkplek.

Wilt u gebruik maken van onze dienst?

U kunt zich op elk moment aanmelden. Elk kwartaal kunt u starten met praktijkmanagement. Het kunnen aanbieden van een praktijkmanager vanuit Cohaesie is echter afhankelijk van de beschikbaarheid. Neemt u daarom tijdig contact op voor meer informatie met