Contactpersoon

06-24151893

Documenten Meer Tijd Voor de Patiënt

Het doel achter het programma MTVP is even ambitieus als essentieel: het bestendig houden van de huisartsenzorg in Nederland.

De kerngedachte achter MTVP is dat zorgprofessionals bij langere consulten in staat gesteld worden om beter door te vragen, betere diagnoses kunnen stellen en beter kunnen doorverwijzen. Hierdoor komt er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg en geeft het de mogelijkheid om te komen tot de kern van de zorgvraag van patiënten. Dit zorgt voor minder terugkeer-consulten en er kan betere vervolgzorg in andere domeinen worden ingericht.

Zorgverzekeraars Nederland, InEen, LHV (en VPH) hebben zich gezamenlijk ingezet en een leidraad met betaaltitel ontwikkeld. In de leidraad MTVP staan voorwaarden geformuleerd die een minimale horde vormen voor de praktijken die aan de slag willen en kunnen. Het gaat hierbij om daadwerkelijk meer tijd in de praktijk, een lerende omgeving door intervisie en een regionale aanpak met ondersteuning door de regionale huisartsenorganisatie (RHO).

Kernelementen

In de afgelopen jaren zijn in Nederland veel lokale en regionale (pilot-)projecten geïmplementeerd die onder het label MTVP geschaard kunnen worden. In de hierboven genoemde leidraad zijn bestaande effectieve MTVP-projecten geclusterd tot vier kernelementen die tezamen essentieel zijn om daadwerkelijk meer tijd voor de patiënt te realiseren. 

De kernelementen die in de leidraad centraal staan zijn:

  1. Anders werken in de praktijk
  2. Samenwerken met het netwerk
  3. Uitbreiding van personele capaciteit (indien gewenst en mogelijk)
  4. Het voeren van het goede gesprek met de patiënt

MTVP binnen Cohaesie

MTVP wordt ingevoerd in een tijd van hoge werkdruk. Het moet praktijken zo min mogelijk tijd kosten, goed aansluiten op bestaande werkwijzen en een oplossing bieden voor de problemen waar men tegenaan loopt. We streven naar een ruim aanbod van beschikbare modules, zodat elke praktijk een passend aanbod kan kiezen. Het proces om te komen tot MTVP moet efficiënt zijn en de huisarts moet zich hierin ondersteund voelen.