Contactpersoon

0181 - 301 802

Documenten dementie

Dementie is de verzamelnaam van een aantal ziekteverschijnselen veroorzaakt door niet-aangeboren afwijkingen aan de hersenen en kenmerkt zich door een geleidelijke of een stapsgewijze achteruitgang van het geestelijk functioneren.

In Nederland lijden er op dit moment naar schatting 290.000 mensen aan dementie. Dit aantal zal ten gevolge van de vergrijzing naar verwachting explosief stijgen tot ruim 400.000 in 2030 (bron: Alzheimer Nederland). Om deze groeiende groep mensen met dementie de gerichte (huisartsen)zorg te geven die zij nodig hebben is er een zorgpad ontwikkeld. 

Zorgpad dementie

Een multidisciplinair team in onze regio heeft een zorgpad dementie ontwikeld.  Dit zorgpad beschrijft de afspraken en route rondom een patiënt waarbij sprake is van dementie of een sterk vermoeden hiervan. In het overzicht wordt beschreven welke taken en verantwoordelijkheden een hulpverlener heeft en wanneer deze in het proces betrokken kan worden.

Het doel van dit zorgpad is dat de patiënt met dementie de gerichte zorg heeft die hij/zij nodig heeft, tijdig de juiste ondersteuning van de juiste disciplines binnen de eerstelijnszorg krijgt en vroegtijdige signalering van geheugenproblematiek. Dit zorgpad wordt de komende periode verder doorgetrokken naar de zorg vanuit en in het ziekenhuis.

Regionale samenwerking

Ketenzorg Dementie Zuid-Hollandse Eilanden zet zich in om thuiswonende mensen met (een sterk vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers zo goed mogelijk te begeleiden. Het doel van dit samenwerkingsverband is het bieden van een samenhangende begeleiding en ondersteuning voor deze mensen. Dit netwerk bestaat uit: patiëntenorganisatie, welzijnsorganisatie, gemeenten, VVT-organisaties, huisartsenorganisatie, ziekenhuizen, GGZ-organisatie. Cohaesie participeert in de stuurgroep van dit netwerk en in de project- of werkgroepen waarbij de invalshoek vanuit de huisarts gewenst is.

Zorgpad dementie: Huisartsenorganisaties, VVT-organisaties, ziekenhuis, netwerkorganisatie. Cohaesie is actief betrokken bij de ontwikkeling en invoering van dit zorgpad.