Contactpersoon

0181 - 301 805
0181 - 301 802

Integrale, multidisciplinaire zorg is noodzakelijk om de -vaak samenhangende- problemen effectief aan te pakken. Dat vraagt om een goede samenwerking met andere professionals binnen zorg en welzijn, in de wijk en in de regio. We willen de patiënt stimuleren om gebruik te maken van het eigen sociale netwerk en de zorg via multidisciplinaire samenwerking zo dicht mogelijk bij huis aanbieden. De behoeften en wensen van de patiënt zijn en blijven het uitgangspunt, waarbij diverse zorgprofessionals in het netwerk -waar nodig- waarde kunnen toevoegen. De huisarts is de verbindende factor met en heeft een belangrijke rol als regisseur en coördinator van de zorg.

Ondersteuning vanuit Cohaesie

Organisatie van initiatieven binnen het netwerk om kennis en informatie uit te wisselen.

Het (inzichtelijk) maken van praktische afspraken over overleg, consultatie en heen- en terugverwijzing.

Ondersteuning bij het formeren van een kernteam en het opzetten van een gestructureerd periodiek overleg (GPO) voor de ouderenzorg. Daarnaast kunnen we faciliteren bij de op- of doorstart van een multidisciplinair overleg (MDO) rondom de kwetsbare oudere.

Regionale samenwerking

We gaan graag de samenwerking aan met partners in onze omgeving, zoals gemeenten, thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingsorganisaties, ziekenhuizen, GGZ-organisaties en zorgverzekeraars. Een samenwerking met als doel het toekomstbestendig organiseren en versterken van de integrale zorg. 

Samenwerkingspartners