Onze zorg

De eerstelijns zorg is sterk aan het veranderen. Dit komt onder andere omdat er steeds meer mensen (met name hoogbejaarde ouderen) thuis blijven wonen. Het monitoren van chronische aandoeningen (met extra aandacht voor het bevorderen van persoonsgerichte zorg en een gezonde leefstijl) wordt al jarenlang in de huisartspraktijk gedaan. Omdat de zorg voor ouderen steeds complexer wordt, is het belangrijk dat verschillende zorgverleners samenwerken om de oudere de juiste zorg te geven. In dit kader heeft Cohaesie het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen ontwikkeld. In dit zorgprogramma staat de samenwerking rondom de kwetsbare oudere stapsgewijs beschreven. De spil is het kernteam van huisarts, praktijkondersteuner ouderenzorg, specialist ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundige.

Wat is goede ouderenzorg

Goede ouderenzorg is zorg op maat, aansluitend op de wensen en behoeften van de oudere en met oog voor diens maatschappelijke context. Hierbij staat de kwaliteit van leven voorop.

We hebben hierbij drie belangrijke uitgangspunten

1. Kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven wordt door meer factoren beïnvloed dan door ziekte. Ouderen vinden het belangrijk (zoveel mogelijk) zelfstandig te kunnen blijven wonen, zelfredzaam te zijn en te kunnen blijven deelnemen aan sociale en familiecontacten. 
De zorgverlener besteedt hier aandacht aan en bespreekt met de oudere hoe de verschillende wensen bij de inrichting van de zorg gewogen moeten worden.

2. Eigen regie
Goede ouderenzorg sluit zoveel mogelijk aan bij de wensen, behoeften en verwachtingen van de oudere en diens vermogen tot aanpassing en persoonsgerichte zorg. Als ouderen niet zelf meer kunnen beslissen over belangrijke zaken is het essentieel dat het helder is wie namens hen beslissingen neemt.

3. Participatie in de samenleving
Huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige hebben oog voor de sociale omstandigheden, zoals het behouden of mogelijk uitbreiden van een sociaal netwerk en preventie van eenzaamheid.

Teamwork

De huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige spreken met elkaar af wie aanspreekpunt is voor vragen van de patiënt (of diens vertegenwoordiger), wie voor welke taken verantwoordelijk is en wie de coördinatie en regie heeft bij de zorg voor de patiënt. 

Individueel zorgplan 

De afspraken tussen de zorgverleners en de kwetsbare oudere worden vastgelegd in een Individueel zorgplan voor de patiënt, dat bij voorkeur tot stand komt bij een multidisciplinair overleg na overleg met de patiënt (en zijn eventuele mantelzorger). Mantelzorgers zijn een belangrijke schakel in het zorgproces. Goede afstemming met de mantelzorgers is een voorwaarde om de zorg voor kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven bieden.