14 april 2022 in E-Health

Digitalisering en ICT zijn niet meer uit de huisartsenpraktijk weg te denken. Het gebruik van e-health toepassingen en het digitaliseren van werkprocessen leveren een positieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. In een regionaal samenwerkingsverband is hiervoor het regionaal ICT-plan ontwikkeld.

Patiënten hebben digitaal inzicht in hun eigen dossier via patiëntportalen bij huisartsen en ook bij andere zorginstellingen. Patiënten maken steeds meer gebruik van online tools, zoals het online maken van afspraken, e-consulten en inzien van labuitslagen.

Visie e-health digitalisering en ICT; het ICT regioplan

In het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om regio’s te helpen de volgende stap in digitalisering te zetten. Het ICT-regioplan is opgesteld met als doel uiterlijk eind 2022 een plan met een routekaart te hebben voor de komende jaren. Dit plan biedt handvatten voor de onderwerpen die de zorggroepen en huisartspraktijken gezamenlijk gaan oppakken op het gebied van e-health, digitalisering en ICT.

Online diensten bieden mooie kansen voor de toekomst. Het vraagt van zowel huisartsen als andere zorgverleners een aanpassing in hun huidige manier van werken. Vooral in de beginfase kost het tijd om nieuwe werkprocessen in te richten en vragen van patiënten te beantwoorden. U krijgt hierbij alle ondersteuning die u nodig heeft.

Wat betekent het ICT regioplan voor huisartsenpraktijken?

Het is belangrijk dat het ICT-fundament in de huisartsenpraktijk in orde is. Dit is noodzakelijk voor het uitwisselen van informatie tussen zorgverleners en patiënten, tussen zorgverleners onderling en voor het inrichten en stimuleren van e-health toepassingen.

ICT-praktijkscan

Door de inzet van een ICT-praktijkscan op praktijkniveau wordt in kaart gebracht wat goed gaat, wat risico’s zijn en wat verbetert kan worden. De ICT-praktijkscan is kosteloos en wordt door een ICT bedrijf uitgevoerd. Wij vragen wel 3 á 4 uur in totaal van uw tijd.

De ICT-praktijkscan levert een adviesrapport op voor uw eigen praktijk. Het is aan u wat u met het advies wilt doen. Het advies kan van belang zijn voor uw praktijk. Als u aan de slag gaat met de adviezen uit de praktijkscan bent u voorbereid op toekomstige ICT ontwikkelingen. De voordelen als u een praktijkscan uitvoert: 

  • De beveiliging in uw digitale omgeving is op orde (zeer belangrijk onderdeel, met de huidige ontwikkelingen rondom cybercrime);
  • Technisch klaar om met digitale zorg aan de slag te gaan binnen uw praktijk;
  • Door het juiste inzet van digitale middelen kunt u mogelijk efficiënter werken.

Wie werken er samen?

Het regionaal samenwerkingsverband bestaat uit de Zorggroepen Cohaesie, Haringvliet, Hoeksewaard, KIEK en Ridderkerk. Voor het landelijk programma OPEN vormen deze zorggroepen twee regiocoalities en wordt nauw samengewerkt. Binnen deze samenwerking is eind 2021 een Visie Ehealth, ICT en digitalisering regionale samenwerking ontwikkeld.

Chief Medical Information officers (CMIO) stellen zich voor

Draagvlak en commitment van de huisartspraktijken is essentieel. Om de verbinding te maken tussen de zorgorganisaties, digitaliseringsstrategie en de huisartsen zijn er voor onze regio’s drie CMIO’s aangesteld. Dit zijn praktiserende huisartsen die affiniteit hebben met e-health, digitalisering en ICT. De CMIO is aanspreekpunt voor de huisartspraktijken.

Hanneke Tan-Koning

Hanneke is huisarts in Nieuwe-Tonge. Zij is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkelingen van het softwareprogramma van Promedico voor apotheekhoudende huisartsen. Van daaruit is zij onder andere betrokken bij Atlas, Z-index, inspectie, Pharmeon, waardoor Hanneke een breed netwerk heeft opgebouwd.

In de loop van de jaren heb ik gezien welke belangrijke plek digitalisering inneemt in de praktijk, maar gelijk ook hoe kwetsbaar praktijken zijn. Digitalisering en ICT is de basis om kwaliteit te kunnen leveren. Als de basis goed op orde is, volgt kwaliteit. De basis is niet alleen het netwerk, de computers en het HIS, maar ook het personeel. Hoe neem je je assistentes en POH’s mee in de digitalisering? Waar moeten ze aan denken en waar kunnen ze terecht met vragen? Kortom een boeiende uitdaging waar ik jullie graag in meeneem als CMIO.

Johan de Vries

Johan de Vries was tot 1 januari 2022 praktijkhouder bij Gezondheidscentrum Blankenburg. 

Het is 1988 toen ik als huisarts in Rozenburg mijn eerste SOEP-jes op de groene NHG-kaart schreef. Net zo onleesbaar als mijn voorgangers. In 1990 stond er een ‘server’ met twee werkstations en een negennaaldsprinter (fl 30.000,-). Daarna ben ik jaren bezig geweest de 3500 dossiers in de avonduren in te voeren. Nu ben ik met pensioen en heb afscheid genomen van een volledig gedigitaliseerde groepspraktijk met vijfendertig medewerkers en veertig PC-werkplekken. Ik heb altijd gepionierd om nóg efficiënter en ook uniform te werken. Dit geeft duidelijkheid en zorgt voor tijdswinst bij alle medewerkers.

De zorg automatiseert, maar heeft nog een grote inhaalslag te maken. Het HIS-veld is te versnipperd om de voordelen te ervaren. Tel daarbij op de vele applicaties die zo nodig gekoppeld móeten worden en je ziet het verschil tussen nut en noodzaak niet meer.

Graag wil ik mijn kennis en tijd gebruiken om collega’s te helpen om ook hun automatisering te optimaliseren. Ik wil meedenken, vragen beantwoorden en ideeën vertalen naar de naar de werkvloer. Samen met andere zorggroepen willen we als CMIO’s, waar nodig, de huisartsen upgraden naar een efficiënter gebruik van de aangeboden automatiseringsmogelijkheden.

Jesper van Deelen

Jesper is zeven jaar huisarts en is werkzaam in huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn in Hellevoetsluis.

Ik vind dat betere ICT kan bijdragen aan een beter gegevensuitwisseling tussen zorgverleners, wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Ook het makkelijker maken van afspraken en zorgt voor veel tijdswinst. Echter zal data en de zeer privacy gevoelige informatie die bij de huisarts bekend is goed beschermd en beveiligd moeten worden. Met een goede ICT is veel te winnen, slechte ICT zorgt echter voor frustratie en ergernissen. Er is nog een hele verbeterslag te maken, daar wil ik me als CMIO voor inzetten.